Shri Sakate Khaitan

Designation: Senior Partner, Khaitan Legal Associates, Mumbai